Free

Miễn phí
Duy nhất 3
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Create your portfolio

Bảng giá

Free

$ 0 / Miễn phí
Duy nhất 3
Số Card Visit Số tối đa : 1
Giới hạn thông tin trên vCard : 3
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Startup

$ 55 / Hàng năm
Duy nhất 10
Số Card Visit Số tối đa : 1
Giới hạn thông tin trên vCard : 10
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Business

$ 75 / Hàng năm
Duy nhất 20
Số Card Visit Số tối đa : 1
Giới hạn thông tin trên vCard : 15
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Advanced

$ 650 / Hàng năm
Không giới hạn
Số Card Visit Số tối đa : 1
Giới hạn thông tin trên vCard : 20
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

GIFT

$ 5 / Hàng tháng
Duy nhất 5
Số Card Visit Số tối đa : 1
Giới hạn thông tin trên vCard : 5
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Only vCard

$ 5.99 / Hàng năm
Duy nhất 10
Số Card Visit Số tối đa : 1
Giới hạn thông tin trên vCard : 20
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Enterprise -VIP01

$ 179 / Hàng năm
Duy nhất 15
Số Card Visit Số tối đa : 10
Giới hạn thông tin trên vCard : 15
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

Enterprise -VIP02

$ 450 / Hàng năm
Duy nhất 20
Số Card Visit Số tối đa : 30
Giới hạn thông tin trên vCard : 20
 • Trang chủ
 • Site mạng xã hội
 • Về tôi
 • Kỹ năng cá nhân
 • Sản phẩm/Dịch vụ
 • Hồ sơ cá nhân
 • Cảm nhận của Khách hàng
 • Các dự án đã triển khai
 • Nhật ký hoạt động
 • Đặt lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Đội ngũ nhân sự
 • Kết quả nổi bật
 • QR code
 • Vcard
 • PWA

vCARD24h

https://vcard24h.com/vi/